S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

05/15/2018 - 21:07

ఉత్తర గోగ్రహణం.. సైరంధ్రి బృహన్నలను సారథిగా చేయుట

05/14/2018 - 21:04

‘‘కీచకుల సమూహంవలన యే కీడూ పొందకుండా తిరగి వచ్చావా తల్లీ? నిన్నావిధంగా బాధించిన ఆ దురహంకారి కీచకుడు యమలోకానికి చేరాడు! అంతటితో ఆగక ఆ ఉపకీచకులందరూ కలిసి నీ శరీరానికి దారుణమైన అపాయాన్ని కలిగించటానికి చూచారా? నీ నర్తలు వెంటనే శత్రువులను చంపి ఇంత త్వరగా రక్షించుకొంటారా? అని ఓదార్ప మాటలు మాట్లాడుతుండగా బృహన్నల సైరంధ్రితో-

05/13/2018 - 21:28

కఠినాత్ములైన ఉపకీచకులు పిత్రురాలు, పుణ్యస్వభావురాలు, అయిన ద్రౌపదిని అపవిత్రుడూ, దుష్టుడూ అయిన కీచకుని శవంతో కలిపి తీసికొని వెళ్ళారు. బంధువులందరూ పెడబొబ్బలు పెట్టారు. అట్లా శ్మశానం వైపునకు వెళుతుండగా భయంతో ద్రౌపది కలతబారిన హృదయంతో, కన్నీరు పొంగి ప్రవహిస్తుండగా యెలుగెత్తిరోదనం చేసింది.

05/11/2018 - 21:29

ఈరోజు నర్తనశాలకు ప్రజల కన్నులు గప్పి యెటువంటి సంకోచం లేకుండా వచ్చిన నీ కార్యభార నిర్వహణ గొప్పదనం తలపోయ నాతరమా? మనవారైన పాండవులలో ఒక్కరిని కూడా సహాయానికి పిలవకుండా ఒంటరిగా ప్రకటించిన నీ సాహసం మెచ్చుకొనడం నా తరమా? లోకులెవ్వరికీ సాధ్యంగాని ‘కీచకుడిని’ క్షణంలో మట్టుబెట్టిన నీ పరాక్రమాన్ని కీర్తించటం నా తరమా? నిన్ను కీర్తించటానికి నేనెంత దానిని? అమితానందంతో, ఆశ్చర్యంతో మురిసిపోయాను’’ అని అన్నది.

05/10/2018 - 21:28

ఇదివరలో స్ర్తిలు నన్ను వలచి వచ్చి నాకు లంచాలిచ్చేవారు. నా పొందు కోరేవారు. నా సౌందర్యం చూచిన స్ర్తి నన్నుదప్ప మరొకరిని యెందుకు లెక్కస్తుంది. నా తెలివితేటలుచూచి యానందించిన స్ర్తి విరహాగ్నిలో పడి వేగిపోకుండా యెట్లాయుండగలదు? నేను యింతవరకు వనితలనాకర్షిస్తూ వచ్చాను. కానీ నేడు నీవొక్కతివే నన్నాకర్షించి యేలుకొన్నావు. ఇంతకంటే నేనే మి చెప్పగల వాడను.’’ అని కీచకుడన్నాడు.

05/09/2018 - 21:42

అప్పుడు ద్రౌపది తాను సుదేష్ణ మందిరంలో పనిలో నిమగ్నమై వుండటం, అక్కడికి కీచకుడు సింగారించుకొని రాడా, తాను బెదరక వాడిని లోబరుచుకోవాలని ప్రయత్నించడం, నర్తనశాలకు రాత్రిపూట ఒంటరిగా రమ్మని చెప్పడం, వాడు మూర్ఖుడు కాబట్టి సంతోషంతో పొంగిపోయినప్పటికీ

05/08/2018 - 21:41

నీవు వెళ్ళి ప్రక్కపై పడుకొనుము’’అని చెప్పి భీమసేనుడు ద్రౌపదిని పంపించి వేశాడు.

05/07/2018 - 21:36

నా చూపులూ, మనస్సు నీ మీద ఆసక్తితో లగ్నమైయుండగా యెడలు మరచి వుండేదానిని. మధ్యమధ్యవారు నన్ను గమనిస్తున్న తీరును గమనిస్తుండేదానిని.
నేను పొందిన అవమానభారానికి నీవు నిజంగా విక్రమిస్తే లోకులు మనలను యిట్టే పోల్చుకొనగలరు. కాబట్టి నీకు యనువైన విధంగా రహస్య వర్తనం మరెవరికీ తెలియకుండునట్లుగా బయటపడకుండా శత్రువును మట్టుపెట్టాలి.

05/06/2018 - 21:20

‘‘ఓ యాజ్ఞసేనీ! ఇంత ప్రొద్దుపోయిన తరువాత యిట్లెందుకొచ్చావు? ఏమి కారణము? ఎవరూ చూడలేదుగదా?’’ అని అన్నాడు.
‘‘ఓ భీమసేనా! తెలిసి తెలిసి ననె్నందుకడుగుతున్నావు? ఇంతలోనే మరచిన నీకునేను చెప్పవలసిన అవసరమేమున్నది? నీవు విననవసరం లేదు. అలాగాక నానోటి నుంచే వినాలని వుంటే సరే! చెపుతాను

05/04/2018 - 21:29

అలా సభాసదులు అంటూ వుండగా ధర్మరాజుకు కీచకునిపై కోపంతో నుదుటిపై చెమటలు పట్టాయి. ద్రౌపది దీర్ఘంగా నిట్టూర్చి నిలబడింది. ధర్మరాజు యేదో చెప్పటానికిసిద్ధపడటం చూచి వౌనంగా నిలబడింది.
అప్పుడు యుధిష్ఠిరుడు ద్రౌపదిని చూచి

Pages