S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

07/11/2018 - 19:47

ఆ సంకేతంతో వారు భిన్నాంకాలకు ఇందాక చెప్పుకున్న సంకలన, వ్వకలనాది అష్టవిధ వ్యవహారాలను (8 కైండ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్) చేసేవారు.
భిన్నాలతో సంకలనాదులు చెయ్యాలంటే, భాజకాల (డినామినేటర్స్) ఎల్.సి.ఎం తెలియాలి. అది తెలిసిన దాఖలాలు స్పష్టంగా వున్నాయి.

07/10/2018 - 20:07

ఫ్రాకృతమూలం
మాలారీ ఏ వేల్లహల బహుమూలావలో అణస అహ్ణో
అలి అంపి భమఇ కుసుమగ్ఘ పుచ్ఛిరో పంసులజుఅణో!!
సంస్కృత ఛాయ
మాలాకార్యాః సుందర బాహుమూలావలోకన సతృష్ణః
అలీకమపి భ్రమతి కుసుమార్ఘప్రశ్న శీలఃపాంసులయువా!
తెలుగు
తే.గీ వనారంభ సంరంభయైన, రంభ
బోలు కులుకు తళుకుల పూబోడియొకతె
పూవులమ్ముచుండ జనులు మూగినారు
కొనుట కొరకొ ఆమె సొగసు కనుటకొరకొ!

07/10/2018 - 20:10

7.1/7 యొక్క వర్గమూలాన్ని (సప్తమ కరణి) కనిపెట్టడం- వంటివి అనేకం వున్నాయి.
శుల్బసూత్రాల గణిత విధానం ఎలా వుంటుందో తెలుసుకునేందుకు ఒక ఉదాహరణ తీసుకుందాం. 2 యొక్క వర్గమూలాన్ని కనిపెట్టేందుకు ఆపస్తంబ శుల్బ సూత్రాలలో ఇచ్చిన సూత్రం ఇలా వుంది.
సమస్య ద్వికరణి ప్రమాణం తృతీయవ వర్ధయేత్
చతుర్థేనాథ చతుస్ర్తీంశేనోనేన సవిశేషతః
పై విలువ

07/06/2018 - 22:22

సంఖ్యాలేఖన విధానము
ఈ వ్రాతను బట్టి బి.సి 4వ శతాబ్దానికి వెనకాల గ్రీకులకు గల అంకెల నిడివి ఏమిటో మనకు అర్థమవుతోంది. దీనికి భిన్నంగా భారతదేశంలో వేదాలలోనే 10 టు ది పవర్ ఆఫ్ 12 యొక్క ప్రసక్తి రావడం మాత్రమేగాక ఎన్నో చోట్ల-

07/05/2018 - 21:58

వరుణ మండల భూకంపం
ఇది రాత్రిలోని ద్వితీయార్థంలో వస్తుంది. వరుణుడు దీనికి అధిదేవత. రేవతి, పూర్వాషాడ, ఆర్ద్ర, ఆశే్లష, మూల, ఉత్తరాభాద్ర, శతభిషం దీనికి సంబంధించిన నక్షత్రాలు.
పౌష్ణా ప్యార్ద్ర శే్లషా మూలా హిర్బున్ధ్య వరుణ దేవాని
మండల మేతత్ వారుణ మస్యాపి భవన్తి రూపాణి

07/04/2018 - 21:45

వాయుమండల భూకంపం
ఇది రోజులోని మొదటి భాగంలో వస్తుంది. దీనికి వాయుదేవుడు అధిదేవత. ఉత్తర ఫల్గుని, హస్త, చిత్త, స్వాతి, పునర్వసు, మృగశిర, అశ్విని దీనికి సంబంధించిన నక్షత్రాలు
చత్వార్యార్యమ్ణాద్యని ఆదిత్యం మృగశిరో శ్వయుక్ చేతి
మండల మేత ద్వాయవ్యస్య రూపాణి సప్తాహాత్
అంటే దిన ప్రథమ భాగంలో, ఈ నక్షత్రాల్లో భూకంపం వస్తే, అపుడు ఆ కంపానికి వాయువు కారణమని చెప్పబడుతుంది.

06/21/2018 - 21:39

ఖగోళ శాస్తమ్రు

06/18/2018 - 21:26

దీనిలో వాయువుని నాలుగువేల రకాలుగా విభజించారు. ఈ విభాగానికి, ప్రస్తుత వైజ్ఞానిక శాస్త్రంలో వాయు విభాగానికి సంబంధం కనిపించుటలేదు. ఆనాటి శాస్త్రంలో వాయువు అనే పదాన్ని మామూలు వాయుపదార్థాలు అనే అర్థంలో మాత్రమేగాక, కొన్ని రకాల శక్తులు అనే అర్థంలో కూడా వినియోగించినట్లు కనిపిస్తోంది. భరద్వాజకృత విమాన శాస్త్ర్తము అనే పేరుతో ఇవాళ మనకు లభిస్తున్న గ్రంథంలో మొదటి అధ్యాయం మాత్రమే లభిస్తోంది.

06/11/2018 - 21:48

శరణు కోరినవాడిని స్వీకరించకపోవడం, మంచి మిత్రుడికి ద్రోహం చెయ్యడం, కులవధువును చంపడం, బ్రాహ్మణుని ధనాన్ని అపహరించడమనే ద్రోహాలతో సమానమయ్యే అపరాధం చెయ్యని సేవకుడిని నిర్ధాక్షిణ్యంగా వదలివెయ్యడంకూడా మంచిదేనా? ఈ పాపాన్ని యెట్లా సహించడం? స్వర్గసుఖమట్లుండనీ! నాలో దయ స్థిరంగా వుండేటట్లు చేయుము. ఆ పుణ్యంచేత ఈ కుక్కను ఆదరించిన కార్యం దోషంగాక పోవడమనేది నాకొక పెద్ద వరం కాగలదు. ఇక నీవు మరలిపొమ్ము.

06/10/2018 - 21:19

‘‘రూపంలో నాయంతటివాడు లేడని ఇతని భావం. నేనొక్కడినే అందంలో అందరినీ మించినవాడనని కూడా ఇతనికి మనస్సులో వున్నది గాబట్టి పడిపోయాడు’’.
భీమసేనా! నీవు రా! వీరా ఎవరికి ఏది విధింపబడివుందో దాన్ని అతడు తప్పక అనుభవించాలి’’ అని సమాధానం చెప్పాడు ధర్మరాజు.

Pages