S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

03/21/2020 - 22:29

‘‘అంత గొప్పవైన
వీరుడవు నీవొ?
ఐనచో నా విల్లు
నెక్కుపెట్టేవొ?
విష్ణుచాపమ్మిది! విష్ణుతేజమ్ము!

ఎక్కుపెట్టెదవేని
మెచ్చుకొని యెదను
మెచ్కుని నీతోడ
సేతు యుద్ధమును’’

‘‘అదెయైన మీ ఆజ్ఞ
శిరసావహింతు!’’
‘‘ఇదిగో విల్లమంచు
అందించెనతడు’’

03/19/2020 - 23:20

‘‘అంత గొప్పవైన
వీరుడవు నీవొ?
ఐనచో నా విల్లు
నెక్కుపెట్టేవొ?
విష్ణుచాపమ్మిది! విష్ణుతేజమ్ము!

ఎక్కుపెట్టెదవేని
మెచ్చుకొని యెదను
మెచ్కుని నీతోడ
సేతు యుద్ధమును’’

‘‘అదెయైన మీ ఆజ్ఞ
శిరసావహింతు!’’
‘‘ఇదిగో విల్లమంచు
అందించెనతడు’’

03/18/2020 - 22:36

అక్షతలు నంత
పట్టపగలే మొలిచెనో చుక్కలనగ

అందరూ బెదిరేరు
చెదరిపోయేరు
కనులనూ, చెవులనూ
మసికొన్నారు
వచనం:
‘‘అమంగళం అప్రతిహతవౌగాక!’’ అన్నారప్పులడు బ్రాహ్మలు శుభాన్ని కాంక్షిస్తూ.

‘‘ఎందుకాగ్రహమ్ము?
ఏమిటీ తీరు?
పసిపిల్లవాండ్రపై
కసిబూనుటేల?’’
అనుచు చేతులు జోడ్చినాడు దశరథుడు

03/17/2020 - 23:10

అర్ఘ్యపాద్యాలతో
ఎదురేగినారు
వారి ననుసరించి
నారు బ్రాహ్మణులును
స్తోత్రాలతో నతని ముంచెత్తినారు

రామలక్ష్మణుల కేమి పాలుపోలేదు
కనులు ప్రశ్నలతోడు ప్రశ్నింపసాగె

‘‘పరశురాముండితడు
జమదగ్నిసుతుడు
తండ్రి ఆనతితోడ
తల్లి రేణుకను
నరికినాడు పిదప బ్రతికించె తండ్రి

03/17/2020 - 22:46

దశదిశల బంగారు కాంతులీనంగ

మబ్బుల్లుమురిసేనో
గాలి ముదమందెనో
పంచభూతాలన్నీ
పరవశించేనో
అనినట్లు సన సన్న జల్లులే కురిసె

మేనులే పులకింప
హరివిల్లు విరిసె
ఏడురంగులతోడ
వేడుకను చేసె

03/16/2020 - 22:57

చెట్టే పాడుతున్నట్లూ, తన మాటల పత్రాల్ని రాల్చుతున్నట్లూ, తన పాటల పరీమళాల్ని వెద జల్లుతున్నట్లూ, పారవశ్యంతో తలనూపుతున్నట్లూ అనిపించింది అందరికీ.
కానీ, నేడో, తన పతిదేవుని కౌగిట్లో ! తన ప్రియసఖియలు తోడుగా! భక్తజన సందోహం మధ్య. ఆపై, ఆనందార్ణవంలో మునకలిడుతూ !
ఇంతకన్నా పారవశ్యం ఏముంటుంది ?
కృష్ణలీలలంటే అంతే మరి ! వాని లోతుపాతుల్ని తెలుసుకున్న వారెవరు ?

03/12/2020 - 22:32

ఐతే, శ్రీరామ వనవాసానికి కారణమెవరంటావు ?’’
‘‘మందరా, కైకేయిలు’’
‘‘మరి వాళ్ళ మాటేమిటి ?’’

03/11/2020 - 22:15

‘‘ఏమిటిది స్వామీ ! ... మనం కిష్కింధలో ఉన్నామా ? ... లంకలోనా?’’ అన్నాడు హనుమ.
‘‘కాదు. యమునానదీ తీరాన. బృందావనాన. ద్వారకకు సమీపాన’’.
‘‘మరి ? ... ఈ వానరులంతా ?’’
‘‘వాళ్ళంతా నా ప్రజలు. నీ భక్తులు. వాళ్ళ అభీష్టం మేరకిలా. వానరులై పోయారు !’’
‘‘ఎంతటి భాగ్యం నాది ? ... ఎంతటి సుదినమిది ? ... వీళ్ళతో పాటు నా రామయ్యా, సీతమ్మా ఉంటే, కనుల పండువుగా ఉండేది !’’

03/10/2020 - 23:04

‘‘ఆ పిల్లకోతి హనుమేనయ్యా ! ...’’
‘‘అయ్యో ! తప్పై పోనాది సామీ ! చ్ఛమించండి !’’ అంటూ లెంప లేసుకున్నారంతా. కొందరు గుంజీలు కూడా తీశారు.
దాసుని తప్పు దండంతో సరి !
మళ్ళీ రామభజన చేయసాగారు. కానీ, హనుమ రాలేదు. అప్పుడు కృష్ణుడు లేచి నిల్చున్నాడు.
‘‘మీరంతా దూరంగా జరగండి !’’ అంటూ అందర్నీ వెనక్కి జరిపి, తన మురళితో ఒక పెద్ద వలయాన్ని గీశాడు. మధ్యలో మరో చిన్న వలయాన్ని గీశాడు.

03/09/2020 - 22:47

ఉలుకూ, పలుకూ లేదు.
‘‘మిమ్మల్నందరినీ చూచి, భయపడి ఉంటాడు !’’
‘‘మరెట్టా ?’’
‘‘ఉండండి ! నేనున్నాను కదా ?’’ ... అని నలువైపులా చూచి
‘‘హనుమా ! ... నీ భక్తులంతా వచ్చారు. రా నాయనా !’’ అంటూ పిలిచాడు.
ఐనా సమాధానం లేదు.
కాసేపు యోచించాడు కృష్ణుడు.
‘‘మీరే పిలవండి ! ... వస్తాడేమో చూద్దాం !’’ అన్నాడు.
అందరూ కలిసి, ఒక్కసారిగా

Pages