S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

బాల భూమి

04/28/2018 - 22:45

చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు దాచుకోవడానికి జేబు అక్కర్లేదు. పలకా బలపం పెట్టుకోవడానికి సంచీ అక్కర్లేదు. అన్నింటికీ కంగారు పడుతుంది. ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చింది.
*
జవాబు: - కంగారు
*

04/28/2018 - 22:44

ఎప్పుడు దప్పులు వెదకెడు
నప్పురుషుని గొల్లకూడ నది యెట్లన్నన్
సర్పంబు పడగ నీడను
గప్పవసించు విధంబు గదరా సుమతీ
-ఎల్లప్పుడూ తప్పులే పట్టే యజమానిని సేవించుట
పాము పడగ నీడలో కప్ప ఉన్నట్లే.
*

04/28/2018 - 22:44

* చిలుక పలుకులు
-అర్థజ్ఞానము లేని అనుకరణపు మాటలు
* కోతికి కొబ్బరికాయ
-అప్రయోజకునికి ఉత్తమ ద్రవ్యము లభించుట
* అక్కన్న మాదన్నలు
-ఒకరినొకరు యెడబాయక తోడుగా ఉండువారు
* రెండు నాలుకలు
-ఆడిన మాట తప్పి యింకో విధంగా మాట్లాడుట
* మేకవనె్నపులి
-పైకి సాధువుగా కన్పించి లోన క్రౌర్యముతో నుండుట
* ధ్వజమెత్తు
-కొట్లాటకు తయారగుట
* నంగనాచి

04/28/2018 - 22:41

డాక్టర్: దెబ్బ తగిలిన చోట ఈ మందు రెండు పూటలా రాయండి.. ఓ పది రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది.
పేషెంట్: నాకు ఈ దెబ్బ మా ఇంటి నుండి సుమారు 100 కి.మీ. వద్ద తగిలిందండి. రోజూ అక్కడికి వెళ్లి రాసుకోవడం అంటే చాలా ఇబ్బంది కదా?!
* * *
భార్యాభర్తలు అంటే ఎవరు స్వామీ?

04/08/2018 - 04:00

అరికాలి మంట నెత్తికెక్కడం
అర్థం - కోపం అధికం కావడం
వివరణ - మితిమీరిన విద్యార్థుల అల్లరితో ఉపాధ్యాయునికి అరికాలి మంట నెత్తికెక్కింది.
అతిరథ మహారథులు

04/08/2018 - 03:59

ఈ ఆటలు మగపిల్లలు ఎక్కువగా ఆడుతుంటారు. ఆడపిల్లలు ఈ ఆటను ఆడడానికి ఇష్టపడరు. ఆటలు ఎవరైనా ఆడుకోవచ్చు.కాని ఎవరికి అనుకూలమైన ఆటలను వాళ్లు తమ మనస్ఫూర్తిగా ఆడుతారు కదా. అందుకేనేమో ఈ ఆటను మగపిల్లలు ఆడడంలో ఆసక్తి చూపుతారు.
ఇందులో రెండు కర్రలుంటాయి. ఒకటి పెద్దది, మరొకటి చిన్నది చిన్న కర్రను బిళ్ల అని లేక చిర్ర అని అంటారు. పెద్దకర్రను కోడు అని గోనె అని అంటారు.

03/31/2018 - 23:44

* ఎండాకాలంలో ఏకులు వడికి వానాకాలంలో వడ్లు దంచినట్లు
* ఎంత పెరిగినా గొర్రెకు బెత్తెడు తోకే
* ఎంత పండినా కూటికే, ఎంత ఉండినా కాటికే
* ఎంత తొండమున్నా దోమ ఏనుగు కాదు
* ఎంత చెట్టుకంత గాలి
* ఎంత పెద్ద ఆబోతైనా పులికి లోకువే
* ఎంత పెద్ద గుమ్మడి అయినా కత్తిపీటకు లోకువే
* ఎద్దుకొద్దీ సేద్యం, సద్ది కొద్దీ పయనం
* నవ్వు నాలుగువిధాల చేటు

03/31/2018 - 23:43

చిట్ల పొట్లకాయ
సీమనెల్లికాయ
గోడపుచ్చకాయ
గొబ్బినెల్లికాయ
అత్తకు పెడితే అల్లం
నే తింటే బెల్లం

కొత్త కుండల్లోని గోధుమల్లారా!
పాలపిడతల్లోని పసిబిడ్డలార!
అమ్మ అమ్మ నీ బిడ్డ పేరేమంటే,
నీళ్లల్లో నిమ్మపండు
పాలల్లో పనసపండు
నేతిలో నేరేడుపండు

03/31/2018 - 23:42

142857 - ఈ సంఖ్య చాల మొండిది. దీనిని 2 చేత హెచ్చవేస్తే జవాబులో తిరిగి అవే అంకెలు స్థానాలు మారి వస్తయ్. 3 చేత, 4 చేత, 5 చేత, 6 చేత హెచ్చవేసినా అవే అంకెలు స్థానాలు మారి వస్తవేగాని మరోకొత్త అంకె రాదు. కాని ఈ సంఖ్యని 7 చేత హెచ్చవేస్తే, ఇదివరకులా కాక, జవాబులో అన్నీ తొమ్ముదులే వస్తాయి.
142857 న 2 =285714
142857 న 3 =528571
142857 న 4 =571428
142857 న 5 =714285

03/31/2018 - 23:41

కూరిమిగల దినములలో
నేరము లెన్నడును గలుగ నేరవు, మరి యా
కూరిమి విరసంబైనను
నేరములే తోచుచుండు నిక్కము సుమతీ!

-సుమతీ! ఒకరికి ఒకరు స్నేహంతో ఉన్నంత కాలం వారి మధ్య నేరములు ఉన్ననూ కనబడవు. కానీ ఆ స్నేహం చెడిన వెంటనే ఒప్పులే తప్పులుగా కనబడతాయి. ఇది జగమునందు సత్యము. మానవ సహజ గుణం.

Pages