S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

స్వాధ్యాయ సందోహం

11/17/2019 - 22:31

భగవంతుడు ఉత్తమ రచన చేసాడు
ఉప హ్వయే సుదుఘాం ధేనుమేతాం
సుహస్తోగోధుగుత దోహదేనామ్
శ్రేష్ఠం సవం సవితా సావిషన్నో-
భీద్ధో ఘర్మస్తదు షుప్ర వోచమ్
భావం: ఉత్తమమైన పాలను సులభంగా ఇచ్చే ఈ ధేనువునకు దగ్గరగా ఉండాలని కోరుకొంటున్నాను. చేతులయందు నేర్పరితనం గలవాడే ఆ ఆవును పిండగలడు. తేజస్స్వరూపుడైన పరమాత్మ మా కొరకు ఉత్తమ లోకాలను ఉపదేశాలను కల్పించగలడు.

11/14/2019 - 22:04

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ తెలుగు అనువాదం:
డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*
నాయకుని లక్షణాలు
భువో యజ్ఞస్య రజసశ్చ నేతా యత్ర నియుద్భిః సచనే శివాభిః
దివి మూర్ధానం దధిషే స్వర్షాం జిహ్వామగ్నే చకృషే హవ్యవాహమ్‌॥

11/11/2019 - 18:43

విద్యవలన సుశిక్షితమైన హృదయంలో జనించే నీతి లేదా ధర్మమని అర్థం. ఎందుకంటే మానవుడుగా సృష్టించిన ద్రవ్యంగాని వస్తువుగాని లోకంలో లేదు. కాబట్టి దైవానికర్పించే వస్తువేదైనా అది భగవానుని సొత్తు మాత్రమే. అలా అర్పించాలంటే ముందుగా ఆ పరమాత్ముడిచేత మానవులకు ప్రదానం చేయబడాలి కదా. భగవానుడు ప్రదానం చేయని ద్రవ్యం మానవుడికెక్కడి నుండి ప్రాప్తమవుతుంది?

11/07/2019 - 19:05

నా నేత్రాలయందు, హృదయమందు, మనస్సునందుగల దోషాలను సకల జన మహాసంరక్షకుడగు పరమేశ్వరుడు తొలగించి నన్ను పరిపూర్ణుని చేయుగాక! సకల భువనాలకు ప్రభువైన భగవంతుడు మాకు శాంతి ప్రదాయకుడగుగాక!

11/06/2019 - 19:48

శరీరం ఆత్మకు నివాస స్థానం. అదే ఆత్మ అనే సరస్వతీనది ఐదు విధాలుగా ప్రవహిస్తూంది. అయితే బయటనుండి విషయ వాసనలు ప్రవహింపచేసే ఇంద్రియ ప్రవాహాలను నిరోధిస్తే ఆత్మ అనే సరస్వతీనది ఏకైక రూపమై ప్రవహిస్తుంది. ఈ విషయాన్ని కఠోపనిషత్తు ఇలా వివరించింది.
యదా పంచావతిష్ఠంతే జ్ఞానాని మనసా సహ బుద్ధిశ్చ న విచేష్టతే తమాహుః పరమాంగతిమ్‌॥ (కఠోపనిషత్తు. 1-6-10)

11/04/2019 - 19:27

ఈ ప్రశ్నకు సమాధానంగా యాజ్వవల్క్యుడు ఇలా సమాధానమిచ్చాడు.
‘మహిమాన ఏవై తేషామేతే, త్రయస్ర్తీంశత్వేవ దేవాః’ ‘‘సంఖ్యాపరంగా దేవతలు మూడువేల మూడువందల ముప్పది తొమ్మిది కంటె అధికమే. కాని ప్రధాన దేవతల సంఖ్య మాత్రం ముప్పది మూడు మంది మాత్రమే. ఈ దేవతలందరు ‘అగ్నిం అసపర్యన్’ ‘అగ్ని’ జీవుణ్ణి పూజిస్తారు.

11/03/2019 - 21:58

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ తెలుగు అనువాదం:
డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*

10/31/2019 - 18:49

ఆ తరువాతపరమాత్మనారాధించి తన్మయుడవుతున్నాడు. ముండక మహర్షి ఈ మంత్రార్థానే్న గ్రహించి ముండకోపనిత్తు ఇలా వివరించాడు.
పరీక్ష్య లోకాన్ కర్మచితాన్ బ్రాహ్మణో నిర్వేదమాయాన్నాస్త్యకృతః కృతేన॥ ॥

10/30/2019 - 19:00

ఈ మంత్రంలో భగవంతునకు గల అనేక నామాలలో కొన్ని పేర్కొనబడ్డాయి. శుక్లయజుర్వేదం ముప్పది ఒకటవ అధ్యాయంలో భగవానుడు పురుషునిగా అనగా వ్యాపకరూపునిగా వర్ణనచేయబడ్డాడు. అదే వేదంలో ఆయన ప్రజాపతిగా కీర్తింపబడ్డాడు. ఈ ప్రస్తుత మంత్రంలో అదే విధంగా ‘స ప్రజాపతిః’ (శు.య.31-19)అని భగవానుడు కీర్తింపబడ్డాడు.

10/29/2019 - 19:43

ఆత్మకుగల చైతన్యశక్తి సహజసిద్ధమైనది కాదు. అందు మరియొక మహాచైతన్యశక్తినుండి ప్రసారితమై వస్తున్నది అని భావం.
మరి వేదమీవిధంగా చెప్పడంలో ఆంతర్యం ఆత్మకంటే ఉన్నతమైన పరమ ఆత్మను అనే్వషించు. అదే దృత్యమానమయ్యే సర్వచైతన్యాలను చైతన్యపరచే పరమచైతన్యం. మానవుడా! దానినే ఆశ్రయించుమని అర్థం.
***
ప్రజాపతి అజన్ముడు
ప్రజాపతిశ్చరతి గర్భే- అంతర జాయమానో బహుధా విజాయతే

Pages