S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

స్వాధ్యాయ సందోహం

10/15/2019 - 18:30

మాతా రుద్రాణాం దుహితా వసూనాం స్వసాదిత్యానామమృతస్య నాభిః
ప్ర ను వోచం చికితుషే జనాయ మా గామనాగామదితిం వధిష్ట॥ ॥
వేదవాణి రుద్రులను సత్కరించేది. వసువుల మనోభీష్టాలను పరిపూర్ణం చేసేది. ఆదిత్యులయందంతర్గతమైన శక్తిస్వరూపం. అట్టి నిర్దోషమైన వేదవాణిని హత్యచేయవలదని జ్ఞానాభిలాషులనందరికి హితవు పలుకుచున్నాను
**
329. ఆత్మ చంపబడదు

10/14/2019 - 19:33

దానికి భగవంతుడు ‘‘్భగభాగ్యాలను ఎప్పుడూ ప్రదానం చేస్తూనే ఉన్నాను. నేను ప్రదానం చేసేది నీకు హితకరమైనది భద్రప్రదాయకమైనది. పాపనాశనంకోసం నీవు సహాయమర్థిస్తే నా కుడి పార్శ్వానికి రా. నీకు నీవే నాకు ఉపకరణం కా. అహంకార మమకారాలను విడిచి నాకాయుధంగా మారిపో’’అని ఆదేశించాడు.

10/13/2019 - 22:00

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ తెలుగు అనువాదం:
డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*
ఆయన నేత్రాలు, ఆయన ముఖాలు, ఆయన పాదాలు విశ్వంలో సర్వదిశలా అభివ్యాప్తమై యున్నాయి.

10/10/2019 - 19:25

సమాజ సువ్యవస్థలను ధ్వంసంచేసి సమాజానికి చెరుపు కలిగించే శత్రువులు మరొక రకం. దేశాన్ని దురాక్రమణ చేసే విదేశ శత్రువులొక రకం. దేశంలోనే ఉండి దేశాన్ని బలహీనపరస్తూ దేశద్రోహంచేసే శత్రువులు మరో రకం. శత్రువులెవరైనా, ఎట్టివారయినా వారిని అణచివేయాలికదా! స్థూలంగా అది స్వశక్తితో సాధ్యపడుతున్నట్లు కనబడినా నిజానికి భగవత్సాహాయ్యం చేత మాత్రమే సాధ్యపడుతుంది.

10/09/2019 - 18:28

త్వం దాతా ప్రథమో రాధసామస్యసి సత్య ఈశానకృత్‌
తువిద్యుమ్నస్య యుజ్యా వృణీమహే పుత్రస్య శపసో మహ.॥॥
భావం:- ఓ సర్వేశ్వరా! సమస్త ధనాలను ప్రదానంచేసే ప్రథమ ప్రదాతవు నీవే. భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలలో పరిణామం చెందని సత్యస్వరూపుడవు. సమస్త శాసనకర్తవు -రాజాధిరాజువు నీవే. తేజశ్శాలివి, బలశోధకుడవు, పూజ్యుడవు అయిన నీ సాంగత్యాన్ని మేము కోరుకొంటున్నాం.

10/07/2019 - 19:03

ఆ జ్ఞానమెట్టిది? ప్రియమ్= ప్రీతికరమైనది. శూషమ్= బలవర్థకమైనది. బృహత్= చాలా శ్రేష్ఠమైనది. అందుకే భగవదత్తమైన ఈ జ్ఞానం భోగ- మోక్ష ప్రదాయక సమర్థమైనది. కాబట్టి మానవుడుగా జన్మించిన ప్రతి వ్యక్తికి ప్రథమకర్తవ్యం ‘దేవత్తం బ్రహ్మ గాయత’(ఋ.1-37-4) ‘‘పరమాత్మచే ప్రదానం చేయబడిన వేదాన్ని గానం చేయి’’అని ఋగ్వేదం శాసిస్తూంది.

10/03/2019 - 18:55

ఓ ప్రభూ! కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్య, అనే అరిషడ్వార్గాలచే నిండిన నేను అపవిత్రుడను. కాని నీవో ‘మియేధ్య’ పవిత్రుడవు. నీ పవిత్రతాగుణాలను నాలోకూడ నింపుము. ఓ సర్వేశ్వరా! నీవు గర్భస్థశిశువునకు సహితం ఆహారాన్ని సమకూరుస్తావు. సమస్తజీవులకు భోగ సామగ్రిని నీవే ప్రదానం చేస్తున్నావు. ఓ మహేశా! నీవు దేవతలకు హవ్యాన్నిచేర్చే హవ్య వాహనుడవే కాదు. దేవవాహనుడవు కూడ.

09/30/2019 - 18:45

ఈ మాటనే వేదం మరో సందర్భంలో ‘జివ్రీ యువానా పితరా కృణోతన’ (ఋ.1-110-8) వృద్ధ తల్లిదండ్రులను యువకులుగా చేయి’’అని పునరుద్ఘాటించింది. యువకులుగా చేయమంటే వార్థక్యంలో దుఃఖం కలుగకుండా చేయుమని అంతరార్థం.

09/29/2019 - 22:14

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ తెలుగు అనువాదం:
డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*

09/26/2019 - 19:02

‘నిశ్చర్మణో గామరిణీత ధీతిభిః’ ఈ వాక్యానికి సాయణాచార్యులు ‘‘ఆవు చర్మాన్ని తీసివేయి’’అని అర్థం వ్రాసారు. ఇది సరియైనదికాదు. అంతేగాక వేదశిరస్సుపై గోహత్యాదోషం మోపబడినట్లు అయింది. ఇది ఏవిధంగానూ న్యాయమైనది కాదు. వేదంలో ఆవు అఘ్న్యా= చంప తగినది కాదు అని వర్ణించబడింది. ఇప్పుడు సాయణాచార్యుల అర్థం వేద వచన విరుద్ధమైనదని చెప్పవలసియుంది. వేదాలు గోహింసా విషయంలో పరస్పర విరుద్ధంగా చెప్పాయని భావించరాదు.

Pages