S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

08/21/2019 - 19:50

ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాను. మీలో కూడా విజ్ఞానభానుడు ఉదయించాడని!’’
‘‘దానికి కారణం నీవే! నీవు విజ్ఞానభానుడివి- నేను కరదీపికనై ఆ కాంతిలో కనిపిస్తున్నాను అంతే!’’అన్నాడు వీరభద్రుడు.
‘‘వృథాగా ప్రాణాలను బలిపెట్టకుండా జీవితానికి ఒక ఆశయాన్ని ఏర్పరచుకోవటమేగాక, దాన్ని సాధించేందుకు సకల సన్నాహాలతో ముందుకు సాగేందుకు నిర్ణయించిన మిమ్ము అభినందిస్తున్నాను!’’
వీరభద్రుడు మాట్లాడలేదు.

08/20/2019 - 19:33

ఈ ప్రపంచమే ఒక గొప్ప రసాయనిక పరిశోధనాలయంగానూ రుూ మానవులందరూ ముడి పదార్థాలుగానూ సరస్వతికి తోచారు. రసాయనిక సంయోగంలో ఎనె్నన్ని అద్భుతాలు సంభవమో కూడా ఆమెకు అర్థవౌతోంది.

08/19/2019 - 20:10

ప్రవరునివలె నున్నని బోడిగుండువల్ల ప్రయోజనం లేదు!’’ అన్నది సరస్వతి తేలికపడిన మనసుతో. ‘‘కనుకనే నేను వేసిన పథకమే గతి!’’ విజయసూచకంగా చూసింది సరస్వతి.
వీరభద్రుడు గుడ్లు మిటకరించాడు.

08/18/2019 - 22:28

సర్వసాధారణంగా హఠాత్తుగా రారు. అదీగాక ప్రతి రాత్రీ అసలు రారు. నియమాన్ని అనుసరించే ఆయన రాకపోకలు జరుగుతవి. సంవత్సరాల తరబడి ఆ క్రమమూ, నియమావళీ మాకెంతో అలవాటై ఉండటంవల్ల ఆయన రాని సమయాలేవో మాకు కచ్చితంగా తెలుసు. అధవా యింకో పనంటూ లేని అనంగుడు ఆయనమీద వాడి బాణాలు ప్రయోగించడంవల్ల, హఠాత్తుగా వచ్చారనుకుందాం. ఆ సమయంలో మీరు రాణితో క్రీడానిమగ్నులై, మైమరచి వున్నారనే అనుకుందాం.

08/16/2019 - 19:41

‘‘ఉక్కు కడ్డీలనే వొంచిన మీ బాహుబలం, ఇలలనుంచి తైలాన్ని పిండిన మీ చేతి పుష్టి ముట్టుకుంటే కందిపోయే మా రాణిమీద మోటుగా ప్రయోగించకండి. ఆమె కామశాస్త్ర పారంగతురాలు; రసికురాలు; ఆమె ఆశించే రసికత్వాన్ని ఇవ్వగల పురుషుని మెచ్చుకుంటుంది. కామకళలు కరతలామలకాలు తనకని ప్రియునికి తెలియపరుస్తుంది. పున్నామ నరక బాధనుంచి తనను తప్పించేందుకే రుూ తప్పుదారిన ప్రియుని ఆహ్వానించింది.

08/15/2019 - 21:55

‘‘వెలుగు మన పథకానికి పరమ విరోధి. రాణి శయనాగారంలో కూడా దేదీప్యమానంగా ఉండే వెలుగు ఉండదు. కన్ను కాస్త అలపడితే అంతా స్పష్టంగా కనిపించే వెలుగు మాత్రమే ఉంటుంది!’’
‘‘ఆమెతో మాట్లాడవచ్చునా?’’

08/14/2019 - 19:49

ఒకో కోర్కె తీరేందుకు ఎనె్నన్ని ఎత్తులు! ఎనె్నన్ని వేషాలు! ఎంతెంత నటనలు! ఇంత కష్ట సాధ్యం కనుకనే ఆ అనుభవం కూడా అంత విలువైనదీ, సామాన్యులకు సుదూరాన ఉండేదీ, చాలా సందర్భాలలో అసామాన్యమూ ఐనదిగా ఉండిపోతోంది.

08/13/2019 - 20:01

అందుకని అవేమీ ఉండేందుకు వీలుండదు.. ఏమైనా మీరు వేషం మార్చుకోక తప్పదు..’’
వీరభద్రుడికి అర్థమవలేదు. ‘‘అంటే?’’అన్నాడతను.

08/12/2019 - 19:01

ఉన్నది ఒక్కటే ప్రాణం కనుక మీ సర్వస్వమూ వెలగా చెల్లిస్తున్నారనేది సబబైన మాట కావొచ్చేమో కాని అది చాలా స్వల్పమైన విలువని నేను అంటాను. నేనెందుకు ప్రథమ సమాగమానంతరం మీరే ఆ మాట అంటారని నా నమ్మకం!

08/11/2019 - 20:06

వీరభద్రుని మూతిమీద మీసం పౌరుషాన్ని ప్రదర్శించకపోతుందా అని.

Pages