S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

12/04/2019 - 22:32

మంచి-చెడు
ప్రతి విషయమునందు మానవునకు విచక్షణాజ్ఞానం అత్యవసరం. ఇది మంచా? చెడా? ఇది తప్పా? లేక రైటా? అనేది విచారణచేసి ఏది మంచో దానినే అనుసరించాలి. మంచి అనగా ఏమిటి? ఏది నిత్యమో అది. దానిని మాత్రం అనుసరించాలి. చెడు అనగా ఏది? ఏది అనిత్యమో అది. దానిని విసర్జించాలి.
ఆహార పుష్టి

12/03/2019 - 23:02

మంచి మనసే పునాది
మనసు నిర్మలంగా వుంటే శాంతి లభిస్తుంది. మనలో చెడు వుంటే మనసు కలతచెందుతుంది. మనిషిని అది నిద్ర పోనీయదు. వళ్లు గుల్ల చేస్తుంది. మంచితనం అలాకాదు. మనసు మంచిగా వుంటే నడత చక్కగా వుంటుంది.

12/03/2019 - 23:00

ఆ వర్షాలలో అగస్త్యముని నీరు-నేల-నింగి-మెరుపు-గాలి అన్ని తానే అయి అనగా పంచభూతస్వరూపుడై జంకక తపస్సు చేయసాగాడు. జలభూతం మేఘవర్షధారాపాతం చేత తక్కిన నాలుగుభూతాల ఔద్ధత్యాన్ని అణచి వేసిందేమోననే శంక ప్రజలకు కలుగనీయకుండ అగ్ని తన తేజస్సును తీవ్రమైన మెరుపుకాంతుల నెపంతో ప్రకాశింప చేసింది. భూమి కొండ శిఖరాల నెపంతో తన ఘనతను చూపింది. ఆకాశం గర్జనల రూపంగా గర్జించింది. వాయువు వర్షానికి చెలికాడై వెంటవచ్చాడు.

12/02/2019 - 22:24

మనోజవేన మాండవ్యం...
ఓ చెరువులోకి రాయి విసిరితే? నీళ్లు చెదిరి, అలలు బయలదేరతాయి. మనసుకు సంబంధించిన సంకల్ప వికల్పాలు కూడా ఆ అలల వంటివే!
సత్సంకల్పం వల్ల మనసు నిర్మలం అవుతుంది. మనోబలం పెరుగుతుంది అన్నారు పెద్దలు. మనోబలమే ఆరోగ్య భాగ్యం. మనోబలం వల్లనే దేవుని కరుణ ప్రాప్తవౌతుంది. ఆత్మదర్శనం కలుగుతుంది. నిన్ను నీవు అక్షరునిగా తెలుసుకుంటావు.

12/01/2019 - 22:27

సత్యం-ధర్మం
‘సత్యం నాస్తి పరో ధర్మః’- సత్యం కన్న ధర్మం లేదు. సత్యమూ, ధర్మమూ ఒకే నాణేనికి బొమ్మా, బొరుసూ మంచి శీలాన్ని పెంపొందించుకోటానికి సత్యమే పునాది.
రాముడు సత్యానే్న ధర్మానికి ముఖ్యాంగంగా భావించాడు. ఎన్ని కష్టనష్టాలు కలిగినా ఆయన సత్యం తప్పలేదు. ధర్మాన్ని విడువలేదు.

11/28/2019 - 22:55

సుందరం
ప్రకృతి శోభ ఏమిటి? దేవదేవుని శోభయే. అయితే మన కంటిముందు కదలాడేవన్నీ శాశ్వతం కావు. పూవులు వాడిపోతాయి. మబ్బులు చెదరిపోతాయి. భౌతిక దృష్టికి కనుపించే అందం అంతా క్షణభంగురం. కాని ఆయన దివ్య సౌందర్యం శాశ్వతమైనది. పరిపూర్ణమైనది. అద్భుతమైనది.
సుందరమే సత్యం. ఏ కాలంలోనైనా అది మారదు. ఏ స్థలంలోనైనా అది మారదు. సుందరమే శివం. అంటే, మంగళకరం.

11/27/2019 - 22:13

ధ్యాన యోగం

11/27/2019 - 01:36

సాయుజ్యమా? సౌకర్యాలా?

11/26/2019 - 22:07

అగ్నిలో ఆజ్యం
లాభమైనా, నష్టమైనా, సుఖమైనా కష్టమైనా గెలుపైనా ఓటమైనా మానవుడు మేరునగధీరుడై స్థిరంగా నిలవాలి. చలించరాదు. కోరికలను పాడమనిచ్చావా వాటికి బానిసవు కాక తప్పదు. ఒక కోరిక తీరుతూనే పది తలెత్తుతాయి. జ్వాలలో నేయివేస్తే చల్లారుతుందా?కోరికలు జారిపోయే మబ్బుల్లాటివి. అవి ఆత్మకు పట్టవు. ఆత్మను గురించీ నీలోని దైవత్వం గురించీ జాగృతి నీలో కలిగితే నినే్నం చేయలేవు.
కోరికలే బంధాలు

11/24/2019 - 23:20

అనుగ్రహం అడ్రసేది?

Pages