S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

స్వాధ్యాయ సందోహం

06/03/2019 - 19:46

5. ఆనందమయ కోశం:- ప్రీతి- ప్రసన్నత- ఆనందాలకు నిలయమైన కోశం ఆనందమయ కోశం. జీవాత్మ ఆచరించే కర్మ- ఉపాసన మరియు జ్ఞానాది వ్యవహారాలను దీనియందే అంతర్భవిస్తాయి.
(సత్యార్థ ప్రకాశం 9వ సముల్లాసం)

06/03/2019 - 19:36

పంచకోశాలు
కేష్వంతః పురుష- ఆ వివేశ కాన్యంతః పురుషే- అర్పితాని
ఏతద్ బ్రహ్మన్నుప నల్హామసి త్వా కింస్విన్నః ప్రతి వోచాస్యత్ర॥
51॥
పంచ స్వంతః పురుష ఆ వివేశ తాన్యంతః పురుషే- అర్పితాని
ఏతత్త్వాత్ర ప్రతిమన్వానో- అస్మి న మాయయా భవస్యుత్తరో మత్
॥ 52॥
॥ 52॥

06/03/2019 - 19:16

ఇక ఉత్తరార్థ మంత్రంలో పుణ్యకర్మనాచరించే ఉపాయాన్ని ఈ విధంగా వివరించింది.

06/03/2019 - 18:57

కర్మఫలప్రదాతా!
మాకు శుభప్రదాతవు కమ్ము
విభూషన్నగ్న ఉభయాన్ అను వ్రతా దూతో దేవానాం రజసీ సమీయసే
యత్తే ధీతిం సుమతిమావృణీమహే- థ స్మా నస్ర్తీవరూథః శిరో భవ॥ ॥

05/27/2019 - 18:33

నా శరీరమే ఒక భారవంతమైన బండి. దానిని కన్ను, చెవి, ముక్కు, నోరు, చర్మం అనే జ్ఞానేంద్రియాలు మరియు మనస్సు కలిసి ఆరు ఇంద్రియాలు లాగుతున్నాయి. అవి కూడ చాల బలహీనమైనవి. ఓ దేవా! దుర్బలమైన కళ్లు ప్రకాశమానుడవైన నినె్నట్లు చూడగలవు? గియ్‌య్... మంటూ ప్రతిధ్వనించే బధిర ప్రాయమైన చెవుల నీ యశోగానాన్ని ఎలా వినగలవు? ఇష్టరుచులకు మరగిన నాలుక నీ నామామృత రసాన్ని పానం చేయగలదా? భవతారకమైన నీ నామాన్ని పలుకగలదా?

05/22/2019 - 20:01

1. సదాపృణః:- తాను ముందుగా ప్రసన్నంగా ఉండి తనతోబాటు ఇతరులను కూడ ప్రసన్నంగా ఉంచేవాడు.
2. యజతః:- యజనశీలుడు. అనగా నిరంతరం సత్కర్మలను యజ్ఞంచేసే క్రియావంతుడు.
3. బాహువృక్తః:- విఘ్నకారులైన వారిని తన శారీరక (బాహు) శక్తితో అణచివేయగలవాడు.
4. శ్రుతవిత్:- విన్నదానిని అర్థంచేసుకోగలవాడు. అర్థం చేసుకొని ఆచరించగలవాడు.

05/21/2019 - 19:13

సమాజ సేవకుడికి రెండువిధాల ప్రయోజనం
సదాపృణో యజతో వి ద్విషో వధీద్బాహువృక్తః శ్రుతివిత్తర్యో వః సచా
ఉభా స వరా ప్రత్యేతి భాతి చ యదీం గణం భజతే సుప్రయావభిః॥॥
భావం:- తాను సంతోషంగా ఉంటూ ఇతరులను సంతోషంగా ఉంచేవాడు. క్రియాశీలుడు, శారీరక శక్తికలవాడు, స్వార్థరహితుడు, విన్న విషయాలను బాగా అర్థం చేసుకొన గలిగినవాడు, తమ శత్రువులను వధించుకోగలిగినవాడు.

05/20/2019 - 22:35

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ తెలుగు అనువాదం:
డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*

05/20/2019 - 22:34

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ తెలుగు అనువాదం:
డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*
ఉపదేశం ఇచ్చే వారెవరు ...
జ్యాయాం సమస్య యతునస్య కేతున ఋషిస్వరం చరతి యాసు నామ తే
యాదృశ్మిన్‌ధాయి తమపస్యయా విదద్య ఉ స్వయం వహతే సో అరం కరత్‌॥

05/17/2019 - 22:18

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ తెలుగు అనువాదం:
డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*
వీని కథ ఇంతటితో ఆగితే మంచిదే. కాని అవి పోయే సమయంలో ఆత్మజ్యోతిని కూడ వెంటపెట్టుకొని పోయాయి. అలాపోగా ‘వీదం జ్యోతిర్హృదయ ఆహితం యత్’ ‘‘హృదయ గుహలో ఉండే ఆత్మజ్యోతి కూడ ఇంద్రియాలతోబాటు వివిధ విషయాలలో చిక్కుకొనిపోయింది.’’ శాస్త్రం కూడ ఈ విషయానే్న ఇలా నిర్ధారిస్తూంది.

Pages