S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

వినమరుగైన

10/15/2019 - 18:43

మరియొకడు కామినీజన సౌఖ్యమును కోరుదమనెను. నాల్గవవాడు విద్యాధనమును కోరుదమనెను. ఈ చర్చతోనే నాల్గు దినములు గడిచినవి. దేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యెను. తుదకు వారు కోరినది మాకే సుఖమును వలదు. మేము కోరు వరమిదేననిరి. దేవుడు నవ్వి మీకిపుడు సుఖ స్వరూపము బాగుగా తెలిసినది. ఇక మీకు నేనీయదగినది ఏదియు లేదు పొండనెను. లోకోభిన్న రుచిః అను వాక్యమును వ్యంగ్యముగా స్థాపించిన రీతి ఇందు కాననగును.

10/14/2019 - 20:01

ఆంధ్ర బృహస్పతిగారి భార్య, తానేమి తక్కువ చదివితినా యని, ఆంధ్ర తార బిరుదమును పూనవచ్చునని వ్యంగ్యముగ నపహసించిరి. ఇక వదరుఁబోతు వ్యాసములు వాయిమూసుకొనెనన్న ఆశ్చర్యపడవలసినదేమ్నుది. ఈ పుస్తక ప్రచురణ నేపథ్యమింతటిది. ఇట్టిది.

10/13/2019 - 22:19

ఈ విషయము వ్యాసములలో వారుదహరించిన ఉధృత వాక్యములను బట్టి తేటపడుచున్నది. పత్రికా సంపాదకులనుటను బట్టి, సాధన పత్రిక విషయము, సంపాదకీయముల ప్రశంసను బట్టి, వదరుఁబోతు వ్యాసముల ప్రస్తావనను బట్టి ఈ వ్యాసములకు కర్తలుగ ఆప్రస్తావన కర్త ఇద్దరు ముగ్గురని చెప్పినను, ఇవన్నియు శ్రీరామాచార్యుల కృతములేనని స్పష్టపడుచున్నది. వ్యాసములందలి శైలి యంతయు నొక్కటిగా భాసించుట మరియొక కారణము.

10/11/2019 - 19:55

అవి తెలిసికొనుటకు పూర్వము మరి ఒకటి రెండు విశేషములు తెలియవలసి వున్నది. అవి ఏమంటే పత్రికలలో ప్రకటింపబడిన మొత్తము వ్యాసములు ఏబది. కాగా పుస్తక రూపమున సంతరింపబడినవి ఇరువది రెండు మాత్రమే. దానికి కారణములు కూడా ప్రస్తావనలో పేర్కొనిరి.

10/10/2019 - 19:44

కావున సంఘమునందలి లోపములను వెలికితీయుటయే ప్రధానోద్దేశముగా గల వదరుఁబోతు వ్రాయసగాండ్రకు తమ పేరు మఱుగుంచుకొనుటయే కార్యసాధన మార్గముగా తోచియుండును అని, ఇప్పటికీ అనగా 1932 నాటికి కూడా ఆ వ్యాసకర్తల ఉద్దేశములట్లే యుండుటచే ఇప్పుడును వారి నామములు మఱఉగుననే ఉంచబడినవి. అనగా మొదట వ్యాసములు పత్రికలో ప్రచురించిన పదునాలుగేండ్ల తరువాత కూడా, వ్యాసకర్తలు తమ పేర్లు ప్రకటించుకొనుటకు ఇష్టపడలేదన్నమాట.

10/09/2019 - 19:07

సమాజములోని దొసగులను, సున్నితమైన హాస్యముతో మేళవించి ఎత్తిచూపిన సాక్షి వ్యాసాలను గూర్చి తెలుగు సాహితీ లోకము బాగుగా ఎరిగియున్నది. అట్లే ఆంగ్లమునందలి స్పెక్టేటరు వ్యాసములు కూడ వినుకలిలోనున్నవే. అయితే గత శతాబ్ది ఆరంభములో మొదలు, స్వామి విలాస ప్రెస్సు, అనంతపురం వారిచే అప్పటప్పటి వ్యాసములుగా ప్రచురించబడి, తదుపరి పుస్కరూపమున వెలువరింపబడిన వదరుఁబోతు వ్యాసములు నేడు కనుమరుకైనవి.

10/06/2019 - 21:41

విశ్వనాథవారి నవలా రచనలో ఈ పోకడ కొంత కనిపిస్తుంది. ఒక సాక్షి వ్యాసాల ప్రేరణతో వచ్చినవి వదరుబోతు వ్యాసాలు. రచయితలు తమ పేర్లు గోప్యంగా వుంచారు. ఒక్క పప్పూరి రామాచార్యుల పేరు వినపడుతున్నది.

10/04/2019 - 18:50

సాక్షి వ్యాసాలలో మచ్చుకు ఒకటి రెండు విషయాలు చూద్దాం. పంతులుగారికి స్వభాషాభిమానం ఎక్కువ. పరాయి భాషలు నేర్చుకొనటం జ్ఞానాభివృద్ధికేగాని, మాతృభాషను మరచిపోవటానికి కాదు. స్వభాష అనే వ్యాసంలో ఆంధ్ర బాలక సంఘంలో ఉపన్యసించటానికి వచ్చిన ఒక తెలుగువాడు తనకు తెలుగు రాదని ఆంగ్లంలో మాట్లాడతానని చెప్పాడు. ఆ సందర్భంలో జంఘాలశాస్ర్తీ నోటినుండి పానుగంటివారు పలికించిన మాటలు చూడండి.

10/03/2019 - 21:56

ఆంగ్ల సాహిత్యంలోని సెటైర్సు పోలిన వ్యంగ్య రచనలు. అధిక్షేపవచన కావ్యాలు. ఎక్కువ భాగం ఉపన్యాసాల రూపంలో వున్నాయి కాబట్టి వీటిని ఉపన్యాస వ్యాసాలు అంటే బాగుంటుంది.

10/03/2019 - 19:07

సమాజంలో రాజకీయ దండన విధించటానికి వీలులేని అనేక రుగ్మతలుంటాయి. వాటిని విమర్శించటం, ఆక్షేపించటం, ఆయా వ్యక్తులకు జ్ఞానం కలిగేట్లు ప్రయత్నించటం సాక్షి సంఘం తమ బాధ్యతగా పెట్టుకున్నది. వీరు కొన్ని నియమాలు కూడ పెట్టుకున్నారు. రాజకీయ విషయాలు ముచ్చటించకూడదు. తప్పులనేగాని, ఆ మనుష్యులను నిందించకూడదు. కలుపుకోవటం అనివార్యమైతే న్యాయ సభలకెక్కకూడదు. ఇంతవరకు బాగనేవున్నాయి. మరో నిబంధన చూడండి.

Pages