S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

03/22/2020 - 22:37

అప్పటికే ‘‘ఇష్టదేవతా వందన, సుకవి స్తుతులగు కవితతినికృతులజేసి, నవీన కావ్యరచనకు ననుకూల కదల్’’ దలంచుచున్న పెద్దనతో, ‘అతుల పురాణాగమేతిహాసకథార్థ స్మృతియుతుడవు ఆంధ్ర కవితాపితామహుడవు, చతురవచోనిధివి, శిరీష కుసుమ పేశల సుధా మయోక్తుల పేర్కొన నీకు ఎవ్వరు’ ఈడనుచు ‘కృతి రచింపుము మాకు’ అని ప్రార్థించాడు. అంతటితో ఊరుకుంటే బాగానే ఉండేది.

03/21/2020 - 22:31

సీ. అంభోధివసన విశ్వంభరావలయంబు*
దనబాహుపురి మరకతము జేసె
నశ్రాంత విశ్రాణ నాసారలక్ష్మికి*
గవికదంబము* జాతకముల జేసె*
గకుబంతనిఖిలరా ణ్ణికరంబు* జరణమం
జీరంబు సాలభంజికల* జేసె
మహనీయనిజవిని ర్మలయశస్సరిసికి
గగనంబు గలహంసకంబు* జేసె
గీ. నతిశితకృపాణకృత్త మత్తారివీర
మండలేశసకుండల మకుటనూత్న
మస్తమాల్యపరంపరా మండనార్చి

03/19/2020 - 23:50

బ్రహ్మ ఏమిటో తెలుసుకోవాలన్న తపన కొందరికి వుంటుంది. వారిని జిజ్ఞాసు అంటారు. బ్రహ్మను గురించి తెలుసుకోవటాన్ని బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అంటారు. బృహత్ నుంచి బ్రహ్మ వచ్చింది. బృహత్ అంటే గొప్పది అని అర్థం. అంతకుమించినది ఏదీ లేదని చెప్పవచ్చు. ‘బ్రహ్మమొక్కటే పరబ్రహ్మమొక్కటే’నన్న అన్నమయ్య కీర్తన అందరికీ తెలిసిందే.

03/19/2020 - 23:22

సీ. అంభోధివసన విశ్వంభరావలయంబు*
దనబాహుపురి మరకతము జేసె
నశ్రాంత విశ్రాణ నాసారలక్ష్మికి*
గవికదంబము* జాతకముల జేసె*
గకుబంతనిఖిలరా ణ్ణికరంబు* జరణమం
జీరంబు సాలభంజికల* జేసె
మహనీయనిజవిని ర్మలయశస్సరిసికి
గగనంబు గలహంసకంబు* జేసె
గీ. నతిశితకృపాణకృత్త మత్తారివీర
మండలేశసకుండల మకుటనూత్న
మస్తమాల్యపరంపరా మండనార్చి

03/18/2020 - 22:41

3. దేవతలనే గడగడలాడించిన బ్రహ్మచర్య తపోదీక్షా పరాయణుడా! అంటే పుంజికస్థలని చూసి ‘‘అనంగ గ్లాని బడి కదిసి వడకుచు హీనస్వర మెస*గ బ్రోవవేనన్నని’’ న ‘‘పంచశరకాండ విఖండిత ధైర్యసారు*డు’’ మాత్రం కాడు. (వైరాగ్యమున జేసి) కాంక్షసేయు జారకామినులకు భోగబాహ్యుడు అన్నంత చక్కని వాడు. కౌతుక శ్రీ విధి కూకటుల్గొలిచి చేసిన కూరిమి సోమిదమ్మతో కాపురం చేసుకొంటున్న గృహస్థు.

03/18/2020 - 22:39

శ్రీరామాయణం కేవలం ఒక అవతారపురుషుడి జీవిత చరిత్ర కాదు. మానవ జీవన విధానానికి దర్పణం. అద్దంలో మన ముఖం మనం చూసుకోవచ్చు. లోపాలను సరిదిద్దుకొని మరింత అందంగా తయారుచేసుకోవచ్చు. అలాంటి అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఆది కవి వాల్మీకి మహాకావ్య రూపంలో శిల్పీకరించి మానవాళికి మహోపకారం చేశాడు.

03/17/2020 - 23:13

పారదర్శక విమర్శ
*

03/17/2020 - 23:11

ప్రేమ అనే రెండక్షరాలు ప్రపంచ రథ చక్రాలు. దైవ సంకల్పం వల్లే ఈజగత్తు చక్రంలా గిరగిరాలాడుతూ సృష్టి సంహార విలాసాల క్రీడాకేంద్రంగా విరాజమానం అయింది. ఈ సృష్టి కి మూలకారణం అయిన ఆ భగవంతుడు పరమ ప్రేమ స్వరూపుడు. ప్రేమే దైవం అయినందువల్ల భూలోకం ప్రేమకు పెన్నిధి. మనం ఈలోకంలో ఆయన ప్రతిరూపాలుగా జీవకోటి అవతరించింది.

03/17/2020 - 23:11

సీ. పంపాసరః ప్రాంతహంపీ విరూపాక్ష
దివ్య కటాక్ష వర్ధిత మనస్వి
హరిహరబుక్కరాయాద్భుత వీర ప్ర
కాశ సముత్తేజ కరతపస్వి
విద్యానగర రాజ్య హృద్య సంస్థాపనా
చార్య ధుర్య ప్రభాస ద్యశస్వి
వేదాంత పంచదశీ దా మపరిమళ
వ్యాపితా ధ్యాత్మైక వరవచస్వి
అనఘగణ్య! 34విద్యారణ్య22 యతివరేణ్య!
తెలుగు వెలుగులుద్దీపించు బళము నిడుమ!
అస్మదీయాభిషేక మహంబువేళ

03/17/2020 - 22:48

పారదర్శక విమర్శ
*
ఆ విషయం మొదట్లో ముని కూడా పట్టించుకోలేదు. పాపం పాలూ నీళ్లూ లేక ఆ పసిపాప ఏడుస్తూ, చంద్రుడు వచ్చినప్పుడల్లా ఆ చంద్రకళల్లో ఉన్న అమృతం త్రాగి బ్రతికింది. అంతలో పారర్షికి దయ వచ్చి తన పాపని ఆశ్రమానికి తీసుకొనివెళ్లి పెంచాడు. చంద్రకళలు పానం చేసి బ్రతికింది గనుక ఆమెకు కళావతి అని పేరుపెట్టాడు. ఆమె కూడా ఎదిగివస్తూ తండ్రిసేవ చేస్తూ వనవంతరాలయింది.

Pages